первоисточник

 

 

Содржина

Кон проучувањето на македонските народни преданjа … 5

1. Историjата на Македониjа … 25

2. Цар Александар Македонски … 26

3. Александар Македонски и сестра му Ангелина … 29

4. Александар Македонски … 33

5. Принцезата Mapиja во Мариово … 34

6. Нежанка … 35

7. Марко Крале и самовилското млеко … 37

8. Детето Крали Марко … 37

9. Марко Крале станал jynaк … 38

10. За Марко Крале смрт немало … 39

11. Сестрите на Марко Крале … 40

12. Модриште, Кичево и Девич … 40

13. Марко Кралевике и орачот … 41

14. Арапскиот цар го поканил Марко Кралевики … 42

15. Марко Крале во затвор … 43

16. Крали Марко и Филип Мацарина … 43

17. Крали Марко и цар Мурат … 44

18. Крале Марко и Веле Проматарче … 45

19. Крале Марко и Турчиња налбатчиња … 47

20. Градот и портата … 48

21. Долна Порта … 48

22. Калето на Марко Крале … 49

23. Крали Марко и тапаните на ветар … 50

24. Маркови Кули во Штип … 50

25. Марко гради кула, а сестра му мост … 51

26. Марко Крале го гради Исарот во Штип … 52

27. Мрако Крале и оружjето … 53

28. Жив е Марко Крале … 53

29. Болен Доjчин … 55

30. Али паша Jанински … 56

31. Девоjката Велика … 58

32. Кузман Капидан … 60

33. Капидан девоjка … 61

34. Ристе Лажо … 62

35. Чучук Сулеjман … 63

36. Чучук Суло … 64

37. Проклетио Чучук Суло … 65

38. Apaмиjaтa Дели Насуф … 66

39. Apaмиjaтa Kajo … 67

40. Рамазаница … 68

41. Каљошова Колиба … 69

42. Дваjца другари … 70

43. Смртта на бежицата … 71

44. Украденото богатство од турската банка во Битола … 72

45. Калето во Тетово … 73

46. Градењето на конаци во Тетово … 76

47. Настануванjето на Крива Паланка I … 76

48. Настануванэето на Крива Паланка II … 77

49. Варош и Прилеп … 77

50. Потеклото на името на Прилеп … 79

51. Градскиот саат во Прилеп … 79

52. Саатот во Штип … 79

53. Потеклото на името на Куманово … 80

54. Teкиja – Македонски Брод … 80

55. Селото Разловци … 80

56. Заробените руски воjници … 82

57. Селото Секавец … 83

58. Настанувањето на селото Пожарско … 84

59. Селото Лавчани … 85

60. Селото Сакулица … 87

62. Селото Белацрква … 89

63. Селото Желево … 89

64. Селата Чеган и Пожарско … 90

65. Селото Тажево … 90

66. Селото Царевиќ … 91

67. Населувањето на селото Смолани … 91

68. Градот Негуш и зулумите на Турците … 91

69. Основањето на селото Галичник … 92

70. Реката Галик и Галичаните … 93

71. Селото Грешница … 94

72. Селото Малотино … 94

73. Селото Лактиње … 95

74. Настанувањето на селото Брезно … 95

75. Настанувањето на селото Степанци … 97

76. Настанувањето на селото Белоjшта … 99

77. Селото Струпино (Воденско … 100

78. Селото Раотинце … 101

79. Селото Непроштено … 101

80. Девоjката Нежанка и селото Нежилово … 102

81. За селото Горица … 103

82. Селото Пашино Руфци … 103

82. Настанувањето на селото Радобил … 104

84. Населувањето на Смилево … 105

85. Настанувањето на Крушево … 105

86. Селото Kpyшje … 106

87. Селото Дрен … 106

88. Основањето на селото Дмбени … 107

89. Селото Кладник … 107

90. Бела Трева … 108

92. Настанувашето на селото Буф … 110

93. Селото Козичино … 112

94. Боула … 113

95. Селото Црнуш … 113

96. Пропаганде на Черкеското село … 115

97. Местото Селиште … 116

98. Запустеното село Раштани … 116

99. Испустеното село Горно Отиштино … 117

100. Испустеното село Елено Водица … 118

101. Испустување на селото Подово … 120

102. Испустеното Братимо Село … 120

103. Паѓањето на Баргала … 121

104. Коњушки град … 122

105. Потеклото на името на Клепа … 123

106. Клепа … 124

107. Солун Град … 125

108. Местото Мал Мисир … 125

109. Месноста Коларица … 126

110. Топилницата во селото Самоков … 126

111. Калуѓерица I … 127

112. Калуѓерица II … 128

113. Аметкова Глава … 129

114. Падарица … 129

115. Апцовите … 130

116. Арамидската Круша … 131

117. Десетски Гумна … 131

118. Поповец … 132

119. Крвнинта … ’33

120. Омерова Падина … ’34

121. Ускови Падини … 134

122. Царев Даб … 135

123. Местото Брод … 135

124. Местото Видуш и планината Пecjaк … 136

125. Врвот Будимаш … ’36

126. Анови во Папрадишката планина … 136

127. Мариово … 37

128. Селото Маргарита … 138

129. Бистренци и Дублљани … ’39

130. Невестински Дол … 140

131. Вишна … 140

132. Вишешница … ’41

133. Ридот Китка … 142

134. Потурчување на една девоjка во село Пирава … 143

135. Црвени Стени … 144

136. Момина Чука … 145

137. Момина Чука II … 146

138. Смилкин Камен … 147

139. Карпата “Смилов Камен” … 147

140. Бабаjанин Дол … 148

141. Фиданин Гроб … 148

142. Божанов Гробм149

143. Зоина Чешма … 150

144. Eгejcкото море150

145. Езерото Мализоња … 151

146. Бела Вода … 151

147. Асанчешма … 152

149. Изворот Здражопиле … 154

150. Царева Чешма … 155

151. Ацпостолица … 155

152. Joвaнoвa Чешма … 156

153. Богатиново Кладенче … 156

154. Доjчинов Кладенец … 157

1.55. Царица … 157

156. Пет Кладенци … 158

157. Bojков Кладенец … 158

158. Паголевскиот Гол … 159

159. Кавгалиската Нива … 160

160. Дервишка Нива … 160

161. Дервишко Гумно … 161

162. Попово Гумно … 162

163. Ставрово Трло … 162

164. Витаново Бачило … 163

165. Калина Дупка … 164

166. Спасеска Дупка под селото Нежилово … 165

167. Пропаст – дупка без Kpaj … 166

168. Pyпje … 166

169. Пештерата Соколица … 167

170. Лукоцова Пештера … 170

171. Лобанова Пиштера … 168

172. Витанова Пештера … 168

173. Попов Дол I … 169

174. Попов Дол II … 170

175. Свин,и Дол … 170

176. Цуново Долче … 171

177. Врануи Дол … 172

178. Заренски Дол … 172

179. Ристов Камен … 173

180. Здравчи Камен … 173

181. Црн Камен … 174

182. Црни Камења … 175

183. Мемова Чука … 176

184. Комитски Гробишта … 176

185. Цаламарски Гробишта … 177

186. Ларебичков Гроб … 178

187. Митров Гроб … 178

188. Глигоров Гроб … 179

190. Пазов Гроб … 180

191. Мушов Гроб … 180

192. Темелков Гроб … 181

193. Двата Гроба … 182

194. Манастирите во Света Гора … 182

195. Настанувањето на Манастирот “Свети Лоаким Осогов-ски” … 183

196. Свети Jоаким Осоговски и настапувањето на манастирот … 185

197. Градењето на Полошкиот манастир и дреновската црква … 186

198. Манастирот Свети Спас во селото Чемарско … 190

199. Свети Лован … 191

200. Маркова Црква … 191

201. Манастирот Трескавец … 192

202. Местото “Свети Атанас” … 192

203. Урнувашето на црквата во Мало Негоричаним193

204. 3меjот и девоjката од с. Старавина … 195

205. Змеова Пештера … 196

206. Змевот и Стоjнa … 198

207. Змевот и девоjката … 199

208. 3мeojua … 200

209. Змеjот и девоjката што ja грабнал … 201

Каталог на македонските преданиjа … 203

Список на раскажувачите и предани]ата раскажани од нив … 211

Регистер на личните иминња … 215

Регистер на географските иминња … 219

Речник … 225