первоисточник

<

 

Содржина

Ликот на вампирот во македонските верувања и во митските преданија – 5

1. Прецување на мртовец – 23

2. Вампирите и дивите бишки во с. Боула – 23

3. Вампирците – 24

4. Вампирции – 24

5. Вампири и вампирции – 25

6.  Вампири и вампирции – 25

7.  Вампирот во Новаци – 26

8.  Вампирот Славна од Бистрица – 27

9.  Вампирот и Крива Неда – 27

10. Селанецот и вампирот – 28

13.  Вампирот од каливата – 30

14.  Вампирот Глигор – 31

15.  Вампирот од Макоо – 32

16.  Вампирот Памуш Петар – 33

17.  Чичко Доновампирот – 34

18.  Вампирката Вајда – 34

19.  Вампирката Ацанаод с. Бистрица – 35

20.  Вампирот од кај баба ми – 35

21.  Вампирот и свекрва ми – 36

22.  Вампирот Петко – 36

23.  Вампирот Иле Чакрески – 37

24.  Ваперот Трајан – 37

25.  Вампирот Бошко – 38

26. Жена вампир – 38

27. Јапер– 39

28. Вампирката во село Бистрица – 40

29. Коле вампириот – 41

30. Вампир Гашчаре – 41

31. Вампириот од Мусинци – 42

32. Вампириот од с. Трнава – 43

33.  Вампирот од Грниковово с. Дабниште – 44

34.  СвапирувањетонаБожана – 47

35.  Вампирот Силјан – 49

36.  Повампирениот Пани на Коста Влао – 50

37. Вампирката Стенче – 51

38. Попот од Вишини што стана в`пир – 52

39.В`пиритската к`шча – 53

40. Вапирката Митрејца – 53

41. Сута – вампир – 55

42. Вампир престорен како куче – 57

43. Двете сестри и воперот – 58

44. Вампир Болуа – 60

45. Карванот и воперите – 60

46. Вапириот од Ноаци – 62

47. Вампириојта од Дреново – 64

48.  Вампиротво село Бегниште – 65

49.   Вампирот од Горќиња – 68

50.  Гробникот од Збориште – 68

51.  Вампирско оро – 69

52.  Излажаниот вампир – 70

53.  Таткото вампир и ќерка му – 71

54.  Мажот вампир што доаѓа кај својата жена – 73

55.  Гробникот којшто се грижел за семејството – 73

57. Вампирот во Пискупштина – 75

58.  Вампирот Иљо Будимов – 76

59.  „Да e Ристос и Богоројца, да те изејт волкот – 77

60.  Гробникот Ѓоре Чуркински – 77

63. Петревапиротво Солун(касап) – 79

64. Вампир – касап – 80

65. Вапир од Ромпанија што се главил касап – 82

66.Повампирениот Најдо – 83

67.  Вампир престорен во човек дојден од Романија – 83

68. Вампир претворен во човек дојден од Бугарија – 84

69. Вампир – пес – 86

70. Лажани вампири – 87

71. Се преправив вампир – 88

72. Вампирот што ја давел стоката – 88

73. Вамипрција – превара – 89

Регистар на верувањата и верските преданија и нивните раскажувачи и собирачи – 90

Регистар на географско – топографските имиња – 95

Регистар на личните имиња – 97