первоисточник

 

Содржина

Предговор — 5

Увод

Македонскиот јазик во балканската јазична средина и наспрема соседните словенски јазици — 9

Македонските дијалекти — 3

Литературниот јазик — 15

Фонологја

Гласовната структура на зборот — 21—27

Слогот — 21

Консонантски групи — 21

Секвенци од консонант и вокал — 23

Преглас на вокали зад палатални консонанти 24

Вокалите во непосреден допир — 25

Скратување на зборовите — 27

Вокалниот систем — 28—35

Редукција на вокалите — 34

За одделни вокали — 35—60

ъ. ь. — 35

Вокално р и л — 41

ы (У) — 44

ѫ (o), Ѧ (e) — 45

ѣ (a) — 58

Консонантскиот систем — 60

Затврднување на меките консонанти — 64—72

л’ — 66

н’ — 70

Африкати од фрикативни согласки — 72

Губење на согласки во интервокална позиција — 74

За одделни консонанти — 79—97

s — 79

ф — 83

ќ, ѓ — 90

Промени во некои консонантски групи — 97

Морфонолошки појави — 104

Акцент — 108

Граматика

Модели на реченици и синтагми — 119—131

Проста реченица — 119

Сложена реченица. Паратакса — 121

Сложена реченица. Хипотакса — 122

Редот на зборовите — 126

Синтагми — 127

Имиња — 131—150

Граматички категории кај имињата — 131

Именски основи — 134

Морфеми — 136

Именки — 136

Придавки — 142

Заменки — 144

Броеви — 149

Членот — 150

Изместување на синтетичката деклинација — 154

Глагол — 167—176

Општи забелешки — 167

Граматички категории кај глаголот. Вид — 168

Број и род — 171

Начин — I72

Преодност на дејството — 175

Повторливост на дејството — 176

Именски форми на глаголот — 176—186

Инфинитив — 176

Партиципи — 180

Глаголска именка — 185

Простите лични форми — 186—197

Презент — 186

Императив — 193

Аорист. Имперфект — 194

Глаголски конструкции — 197—203

Конструкции со сум. сум + л-партицип — 197

бев + л-партицип — 198

би + л-партицип — 198

сум + н/т-партицип — 199

Конструкции со има — 200

Конструкции со ќе — 201

Лексика

Општ поглед. Продуктивни начини на зборообразување — 207

Основни фази во развојот на речникот на македонскиот јазик — 209

Контакти во речникот со балканските јазици — 213—221

Контакти со грчкиот јазик — 214

Контакти со латинско-романскиот — 216

Контакти со албанскиот — 217

Контакти со турскиот — 218

Список на скратениците — 223